INSTITUT VATROGAS

INSTITUT VATROGAS protivpozarna zastita Novi Sad

POSEBNA OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara sastoji se iz: opšteg, specijalističkog i praktičnog dela. Opšti deo se sastoji od dva predmeta: Normativno uređenje zaštite od požara i Opasne materije, požar i eksplozija i isti je za sve polaznike, bez obzira na stečenu školsku spremu. Specijalistički deo sadrži predmete: Preventivna zaštita od požara, Sredstva za gašenje požara, Vatrogasne sprave i oprema i Taktika gašenja požara za sve polaznike. Za polaznike sa višom i visokom stručnom spremom održava se i nastava za predmet Stabilni sistemi zaštite od požara, dok polaznici sa srednjom stručnom spremom pohađaju Praktični deo – rad sa opremom za gašenje požara i dr.

OSNOVNA OBUKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara se organizuje za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad. Osnovna obuka je praćena praktičnom proverom znanja zaposlenih. Obuka se sprovodi na osnovu Programa osnovne obuke za koji je neopghodna saglasnost resornog ministarstva, a koji sadrži opšti deo i poseban deo koji sadrži specifičnosti zaštite od požara za delatnost kojom se pravno lice bavi. Provera znanja zaposlenih se vrši jednom u tri godine.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA

Glavni projekat zaštite od požara je sastavni deo dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata sa svim pripadajućim indstalacijama, opremom i uređajima. Glavni projekat zaštite od požara sadrži: tehnički izveštaj, proračunske osnove, grafičku dokumentaciju i predmer opreme i sredsrtava za zaštitu od požara. Izrađuje ga privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.

INSTITUT VATROGAS Protivpozarna zastita Novi Sad

Pogledajte i:

 

Kontakt informacije:

 • Bulevar vojvode Stepe 66
 • Novi Sad
 • Srbija
 • 21000
 • 021/6403-181
 • ivg@institutvatrogas.co.rs
 • -

Radno vreme

 • Ponedeljak:
 • Utorak:
 • Sreda:
 • Četvrtak:
 • Petak:
 • Subota:
 • Nedelja:

Ocenite firmu:

 • Ocena 1
 • Ocena 2
 • Ocena 3
 • Ocena 4
 • Ocena 5